GARDENA

Algemene voorwaarden Mijn account

Algemene gebruiksvoorwaarden voor het aanmaken en gebruiken van een klantaccount voor de GARDENA online shop en voor het registreren van een product (laatst bijgewerkt: juni 2022)

1. Algemeen

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden, zoals opgesteld door GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, Duitsland (hierna "GARDENA", "wij", "ons" of "onze"), die geldig zijn op het moment dat het contract is afgesloten voor het aanmaken en gebruiken van een persoonlijk klantaccount voor de GARDENA online shop (hierna "online shop" genoemd) beschikbaar op www.gardena.com en voor productregistratie (hierna "GTC" genoemd) zijn van toepassing.

GARDENA is een dochteronderneming van Husqvarna AB (publ.). Het doel van het klantaccount en de daarmee geleverde diensten is om u in staat te stellen (i) bestellingen te plaatsen via de online shop, (ii) uw producten te registreren en een overzicht te verkrijgen van deze geregistreerde producten, en (iii) toegang te krijgen tot inhoud en diensten met betrekking tot de bestelling in de online shop en de productregistratie, zoals gedetailleerd beschreven in Sectie 2.

Algemene voorwaarden van de gebruikers die afwijken van of een aanvulling vormen op deze AGV zijn niet van toepassing.

2. Basisvereisten, een klantaccount aanmaken

Het aanmaken en gebruiken van een klantaccount is gratis. U hoeft geen klantaccount aan te maken, maar u moet er wel een aanmaken als u een product wilt registreren en de hieronder beschreven content en services wilt gebruiken. Bestellingen kunnen ook in de online shop worden geplaatst zonder een klantaccount aan te maken. Het plaatsen van bestellingen via de online shop is onderhevig aan aanvullende voorwaarden. U wordt bij het plaatsen van uw bestelling afzonderlijk van deze voorwaarden op de hoogte gesteld.

U moet ten minste 18 jaar oud zijn om een account aan te maken.

Met een klantaccount hebt u de mogelijkheid om de volgende functies in het bijzonder te gebruiken:

 1. Profielinstellingen (accountgegevens, wachtwoordinstellingen, nieuwsbriefbeheer, verwijderen van accounts)
 2. Bestelgeschiedenis (besteloverzicht met details van de bestelling en het volgen van de status)
 3. Adresboek (de mogelijkheid om opgegeven verzendadressen te bewerken)
 4. Betalingsmethoden (mogelijkheid om geselecteerde betalingsmethoden te bewerken)
 5. Registratie van producten
 6. Geregistreerde producten (producten bekijken die via het klantaccount zijn geregistreerd met een garantieperiode)

Wanneer u een klantaccount aanmaakt, gaat u ermee akkoord dat er een persoonlijk account wordt aangemaakt. Dit klantaccount wordt beheerd door Husqvarna AB (publ.). Wanneer u een klantaccount aanmaakt, moet u een gebruikersnaam (e-mailadres) en een wachtwoord kiezen. Uw gebruikersnaam en wachtwoord mogen niet beledigend, racistisch of etnisch aanstootgevend, seksueel expliciet of lasterlijk zijn, intellectuele eigendomsrechten schenden of persoonlijke privacyrechten schenden.

Bij het aanmaken van het klantaccount wordt u gevraagd om uw e-mailadres, voor- en achternaam, land van herkomst en wachtwoord. Bij het aanmaken van een account verbindt u zich ertoe enkel juiste (en actuele) informatie in te voeren. Nadat u uw registratiegegevens hebt verzonden, ontvangt u een bevestiging per e-mail met een bevestigingslink. Klik op deze bevestigingslink om de registratie te voltooien. Zodra u zich hebt geregistreerd, ontvangt u uw eigen klantaccount met uw eigen aanmeldgegevens. U hebt dan het recht om uw klantaccount te gebruiken binnen het kader van deze AGV.

Uw account is persoonlijk en u mag uw account niet overdragen aan derden of toestaan dat derden uw klantaccount gebruiken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw aanmeldgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Om veiligheidsredenen moet het wachtwoord regelmatig worden gewijzigd. Als u redenen hebt om aan te nemen dat een derde toegang heeft gekregen tot uw klantaccount, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Als we redenen hebben om aan te nemen dat een derde onbevoegde toegang tot uw klantaccount heeft verkregen, zijn we gerechtigd om de toegang tot uw klantaccount op te schorten, zonder daartoe verplicht te zijn.

Als u zich enkele maanden achter elkaar niet met uw klantaccount hebt aangemeld, behouden we ons het recht voor u een e-mailbericht te sturen waarin u ervan op de hoogte wordt gesteld dat u, als u uw klantaccount wilt behouden, zich binnen een bepaalde periode na ontvangst van de e-mail met uw account zal moeten aanmelden. Als u zich niet binnen deze specifieke periode bij uw klantaccount aanmeldt, deactiveren of verwijderen we uw klantaccount en informeren we u hierover per e-mail en over de daaruit voortvloeiende beëindiging van de gebruiksrelatie die aan deze Algemene voorwaarden ten grondslag ligt.

3. Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u een klantaccount aanmaakt, wordt u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Lees onze privacyverklaring voordat u het klantaccount gebruikt. U vindt onze privacyverklaring hier: privacyportal.husqvarnagroup.com/uk/privacy-notice.

4. Licentie

Op voorwaarde dat u deze Algemene gebruiksvoorwaarden accepteert en naleeft, verleent GARDENA u een niet-exclusieve, niet-toewijsbare, niet-overdraagbare, herroepbare licentie (hierna "licentie" genoemd) om het klantaccount en aanverwante diensten te gebruiken. De licentie wordt verleend voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. GARDENA geeft u of andere personen geen toestemming om de diensten die via het klantaccount aan u worden geleverd, te kopiëren of te wijzigen. U en derden mogen de diensten niet zonder onze toestemming ontwikkelen, aanvullen, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Elektronische aanvallen van welke aard dan ook op de diensten zijn verboden. Dit geldt eveneens voor het verzenden van virussen of spyware. Elke poging hiertoe is een schending van de rechten van GARDENA. Als u deze beperkingen of andere beperkingen waarnaar in Sectie 4 wordt verwezen schendt, is GARDENA gerechtigd de gebruiksrelatie (inclusief de licentie) die ten grondslag ligt aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden op buitengewone basis zonder kennisgeving te beëindigen. U kunt ook worden vervolgd of aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.

Deze licentie wordt voor een onbeperkte periode verleend en eindigt automatisch na beëindiging van de gebruiksrelatie die ten grondslag ligt aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden, bijvoorbeeld in overeenstemming met Sectie 8 hieronder. Artikel 69(e) van de UrhG (Duitse wet op het auteursrecht) blijft hierbij onverminderd van kracht.

5. Uw gebruik van het klantaccount en de diensten; rechten van derden

U mag alleen gebruikmaken van het klantaccount en de diensten en inhoud die u worden aangeboden binnen de omvang van deze Algemene gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord en garandeert dat u de diensten en de inhoud ervan niet zult gebruiken op een manier die:

 1. misleidend, onwaar of onjuist is,
 2. illegale activiteiten promoot of aanmoedigt,
 3. raciaal of etnisch aanstootgevend is en/of neerkomt op opruiing tegen een minderheid (zoals een nationale of etnische groep),
 4. lasterlijk is of anderszins seksueel expliciet is,
 5. seksuele geaardheid of een geloofsovertuiging aanvalt of op enige andere manier discriminerend is,
 6. een persoon beledigt of vervolgt,
 7. op enigerlei wijze schadelijk, beledigend, aanstootgevend of onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten en merkrechten), of
 8. anderszins in strijd is met het beoogde doeleinde van de diensten of deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

U bent als gebruiker rechtstreeks aansprakelijk jegens derden voor inbreuken op rechten van deze derden die onder uw verantwoordelijkheid vallen. In het geval van gerechtvaardigde claims van derden tegen GARDENA als gevolg van een dergelijke overtreding bent u verplicht GARDENA te vergoeden voor de omvang van het verlies waarvoor u verantwoordelijk bent, tenzij u in staat bent te bewijzen dat u niet verantwoordelijk bent voor de overtreding die tot de schade heeft geleid.

6. Netwerkkosten en toegang

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van uw toegang tot het netwerk dat nodig is voor het gebruik van de inhoud en diensten die toegankelijk zijn via het klantaccount. In het algemeen brengen externe serviceproviders die u gebruikt om toegang te krijgen tot het netwerk extra kosten in rekening, bijvoorbeeld voor gegevensoverdracht. Wij betalen deze kosten niet. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van de nieuwste hardware of software die nodig is voor de toegang tot en het gebruik van onze diensten.

7. Beschikbaarheid van het klantaccount

GARDENA streeft ernaar te zorgen dat het account van de klant met zo min mogelijk onderbrekingen kan worden gebruikt. Om technische redenen kan het zijn dat u uw klantaccount slechts op beperkte wijze of tijdelijk helemaal niet kunt gebruiken, zowel qua tijd als qua inhoud. De toegang tot het klantaccount kan ook worden beïnvloed of onderbroken door onderhoudswerkzaamheden, updates of andere fouten (met name technische problemen, hardwarefouten of softwarefouten).

Bovendien behouden wij ons het recht voor om de beschikbaarstelling van het klantaccount te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te onderbreken of tijdelijk op te schorten, voor zover wij daartoe bij wet of op grond van een beslissing van een autoriteit verplicht zijn. Of als dit nodig is om een bedreiging voor de IT- en gegevensbeveiliging te voorkomen die relevant is voor het klantaccount.

8. Aansprakelijkheid van GARDENA

Als GARDENA op grond van deze AGV gratis diensten levert, is GARDENA alleen aansprakelijk voor opzet of grove schuld. Artikel 523 en 524 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) zijn van overeenkomstige toepassing op materiaaldefecten en titelgebreken.

Verder geldt het volgende:

GARDENA is aansprakelijk voor opzet en grove schuld krachtens de bepalingen van de Produkthaftungsgesetz (Duitse Wet inzake productaansprakelijkheid:), voor overlijden, fysiek letsel of gezondheidsschade door schuld (of nalatigheid), voor opzettelijke verzwijging van een defect of aanvaarding van een garantie in overeenstemming met wettelijke voorschriften en voor zover de toepasselijkheid van artikel 44a van de TKG (Duitse telecommunicatiewet) (aansprakelijkheid van de leverancier van telecommunicatiediensten toegankelijk voor het publiek) van kracht is.

Bij het louter door nalatigheid tekortschieten in een wezenlijke contractuele verplichting is de aansprakelijkheid van GARDENA beperkt tot te voorziene, gewoonlijk optredende schade. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, op de naleving waarvan de contractuele partner vast kan vertrouwen en verzaking waarvan de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt.

In alle andere gevallen is aansprakelijkheid van GARDENA uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van GARDENA wordt uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar medewerkers, arbeidskrachten, werknemers, vertegenwoordigers en agenten.

9. Beëindiging van de gebruiksrelatie

U kunt GARDENA uw klantaccount te allen tijde laten verwijderen en het gebruik van de inhoud en diensten die via GARDENA beschikbaar zijn, staken. De verwijderfunctie is beschikbaar nadat u zich hebt aangemeld bij uw klantaccount. Na verwijdering van het klantaccount wordt de gebruikersrelatie tussen u en GARDENA die ten grondslag ligt aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden beëindigd.

GARDENA kan de gebruikersrelatie die ten grondslag ligt aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden beëindigen met een opzegtermijn van vier (4) weken. Bovendien behoudt GARDENA zich het recht voor om, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, het contract waarop deze Algemene gebruiksvoorwaarden betrekking hebben zonder kennisgeving en zonder reden te beëindigen, en zo uw klantaccount en toegang tot de inhoud en diensten die via deze overeenkomst beschikbaar zijn, te beëindigen, Als u in ernstige mate inbreuk maakt op deze Algemene gebruiksvoorwaarden of als zich andere buitengewone omstandigheden voordoen die, rekening houdend met alle omstandigheden van de individuele zaak en met het afwegen van de belangen van beide partijen, het voor GARDENA onredelijk maken om de contractuele relatie voort te zetten. Kennisgevingen van beëindiging die door GARDENA worden uitgegeven, moeten schriftelijk zijn om als geldig te kunnen worden beschouwd.

GARDENA heeft verder het recht om de toegang tot uw klantaccount met onmiddellijke ingang tijdelijk op te schorten als er reden is om aan te nemen dat u inbreuk maakt op enige materiële bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

De garantieperiode voor geregistreerde producten wordt niet beïnvloed door het verwijderen van het klantaccount en de daaruit voortvloeiende beëindiging van de gebruiksrelatie die ten grondslag ligt aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

10. Wijzigingen in de inhoud en diensten die toegankelijk zijn via het klantaccount

GARDENA komt voortdurend met vernieuwingen om gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden. GARDENA behoudt zich daarom het recht voor om de inhoud en diensten die toegankelijk zijn via het klantaccount bij te werken of te wijzigen, op voorwaarde dat een dergelijke update of wijziging (i) noodzakelijk is om GARDENA te laten voldoen aan verplichte wettelijke vereisten of om te voldoen aan een bindende uitspraak van een rechtbank of bevoegde autoriteit; (ii) slechts een aanpassing aan de respectieve bewezen of huidige technologische normen inhoudt; of (iii) niet verder gaat dan wat gebruikelijk is in de handel en redelijk is voor u in vergelijkbare gevallen, d.w.z. uw legitieme verwachting niet teleurstelt dat u de beschikbare materiële inhoud of diensten blijft gebruiken. Voorbeelden van type- of functiewijzigingen zijn bugfixes, beveiligingspatches en verbeterde functionaliteit.

11. Wijzigingen in de Algemene gebruiksvoorwaarden

GARDENA behoudt zich het recht voor om u wijzigingen in deze Algemene gebruiksvoorwaarden voor te stellen. GARDENA zal u tijdig schriftelijk wijzigingen in de Algemene gebruiksvoorwaarden aanbieden, ten minste 30 dagen voor de voorgestelde datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Afhankelijk van de bepaling in de volgende zin moet u actief instemmen met onze voorgestelde wijziging. In het geval van (i) kleine wijzigingen in de Algemene gebruiksvoorwaarden die geen invloed hebben op materiële bepalingen, en (ii) wijzigingen die nodig zijn als gevolg van een wetswijziging, een definitieve uitspraak of een bindende beslissing van een bevoegde autoriteit, wordt uw toestemming geacht te zijn gegeven als GARDENA niet schriftelijk op de hoogte is gesteld van uw afwijzing van de wijzigingen vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding. Als u het niet eens bent met de kleine wijzigingen die door ons worden voorgesteld, kunt u GARDENA op de hoogte stellen van uw afwijzing van de wijzigingen tot de voorgestelde datum van inwerkingtreding. In het geval van afwijzing of gebrek aan toestemming in het geval van materiële veranderingen, of afwijzing in het geval van kleine veranderingen, zal de gebruikersrelatie die ten grondslag ligt aan deze Algemene gebruiksvoorwaarden blijven gelden voor de bestaande Algemene gebruiksvoorwaarden. Bij het u op de hoogste stellen zal GARDENA u informeren over de vereiste voor toestemming of over uw recht op afwijzing en het belang van het ontbreken van toestemming of het verstrijken van de periode voor afwijzing.

12. Toepasselijk recht

Op deze AGV is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, behoudens het internationaal privaatrecht en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG). Door deze gekozen jurisdictie verliest u als consument echter niet de bescherming die u wordt toegekend door bepalingen, waarvan volgens het recht van de staat waar u gewoonlijk verblijft, niet door een overeenkomst mag worden afgeweken.

13. Scheidbaarheidsclausule

Indien individuele bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig zijn of worden, zal dit de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. Wettelijk recht (artikel 306 lid 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)) zal de plaats innemen van bepalingen die niet zijn opgenomen of ongeldig zijn. In alle andere opzichten vervangen de partijen de nietige of ongeldige bepaling door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk bij het economische doel van de ongeldige of ongeldige bepaling komt, tenzij een aanvullende interpretatie van de overeenkomst voorrang heeft of mogelijk is.

14. Contactgegevens

Als u vragen heeft over de inhoud of diensten die beschikbaar zijn via uw klantaccount, kunt u contact opnemen met service@gardena.com.

Laatste wijziging: juni 2022